02/ 945-03-25; с. Кривина, ул. Св. Спас 9; velpak21@abv.bg;

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Какви кутии за пица да изберете

На 25.09.2020 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на „Велпак 21” ООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-18301 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Срок на договора: 3 месеца
Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора: 10 000.00 лв.
от които:
Европейско съфинансиране: 8 500.00 лв.
Национално съфинансиране: 1 500.00 лв.